Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3326 - 13/02/2001


Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]


RESOLUCIÓ

de 7 de febrer de 2001, per la qual s’estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les qualificacions de busseig d’American Canadian Underwater Certification International, SL (ACUC).

Mitjançant l’Ordre d’1 de juny de 2000 (DOGC núm. 3156, de 7.6.2000) es van establir els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l’obtenció d’equiparacions entre les qualificacions de l’ensenyament de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig d’esbarjo.

Examinada la sol·licitud d’equivalències presentada per American Canadian Underwater Certification International, SL (ACUC), d’acord amb el procediment que estableix l’article 3 de l’Ordre d’1 de juny de 2000, i d’acord amb el que disposa l’article 4 de l’esmentada disposició,

Resolc:

Article 1

Es determinen les equivalències entre les qualificacions del sistema d’ensenyament de busseig que expedeix American Canadian Underwater Certification International, SL (ACUC), i les qualificacions oficials de busseig d’esbarjo que estableix el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

El nivell de bussejador de mar obert ACUC (Open Water Diver ACUC) correspon a la qualificació oficial de bussejador esportiu de 2a classe.

El nivell de bussejador de salvament i socorrisme subaquàtic ACUC (Rescue Diver ACUC) correspon a la qualificació oficial de bussejador esportiu de 1a classe.

El nivell d’assistent d’instructor ACUC (Assistant Instructor ACUC) correspon a la qualificació oficial de bussejador monitor esportiu.

El nivell d’instructor de mar obert ACUC (Open Water Instructor ACUC) correspon a la qualificació oficial de bussejador instructor esportiu.

Article 2

2.1  Per tal de fer efectives les esmentades equivalències, American Canadian Underwater Certification International, SL (ACUC), haurà de presentar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims documentació que acrediti que les persones sol·licitants d’equiparacions entre les seves qualificacions ACUC i les respectives qualificacions oficials de busseig, han realitzat i superat els cursos ACUC corresponents.

2.2  D’acord amb aquesta documentació, i prèvia sol·licitud dels interessats, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims expedirà les qualificacions oficials de busseig corresponents.

Barcelona, 7 de febrer de 2001

Hernan Subirats i Videllet

Director general de Pesca i Afers Marítims

(01.036.139)