Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3326 - 13/02/2001


Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]


RESOLUCIÓ

de 8 de febrer de 2001, per la qual s’estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les qualificacions de busseig d’Ibérica Diving School SA (SSI).

Mitjançant l’Ordre d’1 de juny de 2000 (DOGC núm. 3156, de 7.6.2000) es van establir els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l’obtenció d’equiparacions entre les qualificacions de l’ensenyament de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig d’esbarjo.

Examinada la sol·licitud d’equivalències presentada per Ibérica Diving School SA (SSI), d’acord amb el procediment que estableix l’article 3 de Ordre d’1 de juny de 2000, i d’acord amb el que disposa l’article 4 de l’esmentada disposició,

Resolc:

Article 1

Es determinen les equivalències entre les qualificacions del sistema d’ensenyament de busseig que expedeix Ibérica Diving School SA (SSI) i les qualificacions oficials de busseig d’esbarjo que estableix el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

El nivell de bussejador avançat SSI (Advanced Open Water Diver SSI) correspon a la qualificació oficial de bussejador esportiu de 2a classe.

El nivell de bussejador màster SSI (Masterdiver SSI) correspon a la qualificació oficial de bussejador esportiu de 1a classe.

El nivell d’instructor associat SSI (Associate Instructor SSI) correspon a la qualificació oficial de bussejador monitor esportiu.

El nivell d’instructor de mar obert SSI (Open Water Instructor SSI) correspon a la qualificació oficial de bussejador instructor esportiu.

Article 2

2.1  Per tal de fer efectives les esmentades equivalències, Ibérica Diving School SA (SSI) haurà de presentar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims documentació que acrediti que les persones sol·licitants d’equiparacions entre les seves qualificacions SSI i les respectives qualificacions oficials de busseig, han realitzat i superat els cursos SSI corresponents.

2.2  D’acord amb aquesta documentació, i prèvia sol·licitud dels interessats, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims expedirà les qualificacions oficials de busseig corresponents.

Barcelona, 8 de febrer de 2001

Hernan Subirats i Videllet

Director general de Pesca i Afers Marítims

(01.036.138)